Nyhetsspaning NYHETER
Publicerade under 2000
Nyhetsspaning
  INFORMATION      R U B R I K E R
 

<< Arkivmaterial >>


Tipsa oss gärna om intressanta nyheter inom den prehospitala akutsjukv ården. Vi lovar en liten belöning för alla tips som leder till publicering. Har Du n ågot bra tips s å ring, skriv eller tryck p å brevl ådan och skicka.

V år adress är:
Ambulansforum
F årabäcksvägen 91
212 91 Malmö
info@ambulansforum.se
 
E-Nyhetsbrev
Prenumererar Du p å v årt kostnadsfria E-Nyhetsbrev?
 
TÄNK P å
För oss är ingen nyhet för liten eller för obetydlig.
Ring eller skriv till oss! Självklart f år Du vara anonym.
Alla nyheter som inleds med A/F är producerade av v år egen redaktion

 
ARKIV
Vi sparar samtliga nyheter för framtiden.
Här kan du följa utvecklingen bak åt:
1999
1998
1997

 

    

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>


Till nyheter 2001
 
Nyheter i korthet
 
Nya chefer för ambulanssjukv ården i Värmland
- när ny organisation bildas vid årsskiftet
 
Sundsvalls sjukhus ambulansintag är en säkerhetsrisk
- Yrkesinspektionen kräver att bristerna åtgärdas
 
Patient dog efter väntan p å ambulans
- SOS Alarm utreder händelsen
 
Överviktiga ambulanser i Värmland
- personalen oroad över att tvingas köra olagligt
 
NÄL:s akutbil f år vara kvar
- skall nu vara i tjänst dygnet runt
 
Akutbil dras in pga sjuksköterskebrist
 
Har inte längre r åd att köra ambulans
 
Socialstyrelsen möjliggör för fler att utföra defibrillering
- kan rädda liv vid akut hjärtstopp
 
Politiker vill ta bort NÄL:s akutbil
- hävdar att det inte handlar om besparings åtgärd
 
Dyra ambulansavtal i NU-sjukv ården
- kostnaden ökar med 11,5 miljoner kronor nästa år
 
FLISA/SKMF-konferensen 4 oktober fm
 
FLISA/SKMF-konferensen 3 oktober em
 
Larmoperatör prickas:
Skickade polis istället för ambulans
 
Storsatsning i Värmland:
All räddningspersonal f år utbildning i debriefing
 
FLISA/SKMF-konferensen 3 oktober fm
 
FLISA/SKMF-konferensen 2 oktober em
 
FLISA/SKMF-konferensen 2 oktober fm
 
Malmö Brandk års ambulansverksamhet är olaglig
- Länsrätten upphäver kommunens beslut att driva ambulanssjukv ård
 
Falck sparade en miljon genom köp av billiga ambulanser
- innebär risker för b åde patienter och personal
 
Bristfällig beredskap inför gasutsläpp oroar verksamhetschef
 
Trots kritiken mot Region Sk ånes ambulanssjukv ård
Det blir ingen granskning av verksamheten
 
Socialstyrelsen kritiserar Region Sk åne och SOS Alarm
- akut intensivv årdstransport fördröjdes flera timmar
 
Unikt försök i Karlstad:
Telemedicin länkar samman v årdkedjan
 
Revolution inom Norsk återupplivning:
Privatpersoner till åts defibrillera
 
D ålig säkerhet för barn vid ambulanstransporter
- Socialstyrelsen uppmanar landstingen att se över fr ågan
 
Wiman:s Volvo S80 Ambulans
- s å här ser den ut!
 
Räddningstjänsten Storgöteborg inleder rekrytering av sjuksköterskor
 
Nya ledningsvästar i Västra Götaland
- skall leda till klarare rollfördelning
 
Skyddsskor för ambulanspersonal - vad gäller?
- Arbetarskyddsstyrelsen ger besked
 
Ambulanspersonal missnöjda med gatuunderh åll
 
Katastrofövning vid Öresund visar p å
Brister b åde i samarbete och kommunikation
 
Ambulansen i Lerum först i Sverige
- med kvalitetscertifierad ambulanssjukv ård
 
Nya organisationen ett lyft för ambulanssjukv ården i Oskarshamn
 
Storsatsning i Region Västra Götaland
Ambulanssjukv årdare f år betald utbildning till sjuksköterska
 
Stavanger vertsby for årets akuttmedisinske begivenhet
 
Skakningar i fordon p åverkar hälsan
 
Region Sk ånes centrala ambulansöverläkare bemöter kritiken:
- Det finns problem men det ska inte drabba patienterna
 
Ambulanssjuksköterskor lämnar Falck Ambulans i protest
- företaget saknar avtalad viktig akutmedicinsk utrustning
 
Tragiska oklarheter vid trafikolycka
 
Blivande läkare utbildas i prehospital akutsjukv ård
 
Ambulanspersonal sl år larm till politiker:
- Vi jobbar dygnet runt!
 
Västmanland har problem med rekryteringen
- sv årt att f å nya ambulanssjuksköterskor
 
Ambulanssjukv ården Dalarna beräknar att
EKG i ambulanserna räddar tio liv varje år
 
Trots ambulanssjukv årdens d åliga ekonomi
Ambulansnallen Ambjörn blir kvar
 
Ambulansflyg tvingades nödlanda
 
Krockkuddar och syrgas ingen bra kombination
 
Ambulanssjukv ården i Jokkmokk m åste spara
- antalet ambulanser kan komma att minskas
 
H ård belastning p å ambulanssjukv ården vid ny år
 
Centralsjukhuset i Karlstad vill bygga helikopterplatta
 
Konflikt hotar drabba ambulanssjukv ården
- ambulanspersonal vägrar acceptera lönebud
 
Till nyheter publicerade 1999
         
COPYRIGHT © 2000 AMBULANSFORUM HB

 

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]