FORSKNING
  INFORMATION      R U B R I K E R
 

<< Arkivmaterial >>


Detta omr ådet är helt tillägnat ny kunskap inom prehospital akutsjukv ård. Se även:
Litteratursök

Författare/forskare
Vi vill medverka till att din artikel blir uppmärksammad av läsare med intresse för prehospital akutsjukv ård.
 
Kontakta oss:
 • om Din forskning berör prehospital akutsjukv ård


 • om Du skrivit en uppsats avseende prehospital akutsjukv ård p å universitet, högskola eller v årdhögskola och arbetet är utfört under kompetent handledning.
 •  
  TÄNK P å
  Nu har forskare i den prehospitala akutsjukv ården ocks å möjlighet att skicka sina artiklar för publicering i Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM) och därmed bidraga till att sprida sina rön.

  Artiklarna kan vara tidigare publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Lika välkommet är ditt bidrag även om det är opublicerat.

  Arbeten som vi bedömer uppfyller de ställda kraven kan publiceras i fullständig form eller i form av referat genom redaktionens försorg.

  Givetvis hjälper vi till med att omvandla materialet till en Internetsida.

   

      

  <<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>


  Forskningsnyheter i korthet
   
  Hjärtmassage vs hjärt-lungräddning
   
  Ny avhandling fr ån PreHospen
  Stress efter traumatisk händelse - ambulanspersonalens vardag
   
  Ambulanssjukv ården deltar i europeisk hjärtstudie
   
  - ETT SKADAT BARN, VAD GÖR JAG?
  SJUKSKÖTERSKANS PREHOSPITALA BEMÖTANDE AV 6-12- åRIGA BARN
   
  Ambulans i onödan kan ge l ång väntetid
   
  2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE
  - En cost-benefit-analys med hänsyn till utryckningsfordon
   
  Ny akut behandling av stroke
   
  5 miljoner till forskning inom ambulanssjukv ård
   
  Ny D-uppsats:
  Att vara ambulanspersonal
   
  M åttlig nedkylning räddade liv efter hjärtstopp
   
  Snabbare defibrillering har inte ökat antalet överlevande
  - visar kommande doktorsavhandling
   
  Svensk studie visar att
  Fler kvinnor än män överlever hjärtstopp
   
  Fransk studie visar att
  Snabb trombolys lika bra som ballongvidgning
   
  Erfarenheter av prehospital trombolys i Sverige
  - en nationell undersökning
   
  Ambulanspersonals erfarenheter vid diskoteksbranden i Göteborg
   
  Hög säkerhet vid defibrillering av barn
   
  Sjukv årdspersonalens deltagande vid debriefing
   
  Mild hypotermi studeras i D-uppsats
   
  Anestesiologens betydelse vid akuta ambulansuppdrag studerad
   
  Säkerhet i samband med luftburen ambulanssjukv ård
  - ur ett patient- och v årdareperspektiv
   
  Professor f år svar p å tal:
  - Ryktet om debriefingens död är betydligt överdrivet!
   
  Helkroppsvibrationer vid färd p å ojämna vägar
  - en studie utförd av Vägverket
   
  Debriefing gör mer skada än nytta?
   
  Förbättrade möjligheter att identifiera patienter med hjärtinfarkt
   
  EMTs bättre än paramedics vid trauma?
   
  Bildens betydelse i ambulanssjukv ården studeras
   
  Omhändertagande av ryggskadade brister
   
  Psykiska p åfrestningar inom ambulanssjukv ården
   
  Fransk studie visar klar skillnad
  Kardiopumpen ökar överlevnaden
   
  Läkare i den prehospitala frontlinjen?
  Hur gör vi idag, hur gör man i andra länder, och vad skulle kunna göras annorlunda?
   
  Ny mätapparat ger säkrare intuberingar
  - kan rädda liv
   
  Behövs anestesiläkaren vid akuta ambulansuppdrag?
  - Centralsjukhuset i Rogaland inleder forskning
   
  Ambulanshelikoptersjukv ården i Sverige 1998
  - organisation, kompetens, ansvar och kvalitetsutveckling
   
  Sjuksköterskan i den "nya ambulanssjukv ården"
   
  Prehospital behandling av heroinförgiftning i Oslo
   
  Fördel när anhöriga är med under återupplivningsförsök
  - Brittiska forskare har gjort intressanta fynd
   
  Betydelsen av sjuksköterskans psykologiska omv årdnad p å olycksplats
   
  Akutbilssjuksköterskans roll i prehospital akutsjukv ård
  - kompetens, ansvar och kvalitetsutveckling
   
  Smärtlindring till traumapatienter prehospitalt
   
  Barn med anafylaxi bör f å adrenalininjektion im - inte sc!
   
  TNCC Trauma Nurse Core Course
  Traumautbildning för sjuksköterskor i Sverige
   
  Delegeringar inom ambulanssjukvården i Landstinget Sörmland
  - med utgångspunkt utifrån Socialstyrelsens författningar
   
  End-tidal koldioxidmätning vid hjärtstopp
  - ger vägledning om när insatsen kan avbrytas
   
  Effekter av PHTLS-utbildningen vid prehospital traumav ård
   
  Olika prioritetsgrader vid ambulanstransporter
  Alla behöver hög kompetens
   
  Delegering prehospitalt
  Retrospektiv studie av delegering till icke legitimerad ambulanspersonal - ansvar, omfattning, metoder och uppföljning

           

   

  <<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
  [Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]