Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Novisen

Här under kan du som inte är i den prehospitala akutsjukvården hitta viktig information om hur man utbildar sig samt lite om hur du larmar när något allvarligt har hänt. SOS Alarm och Sveriges larmnummer 112 Är det något annat du undrar över eller som du saknar här är du alltid mycket välkommen att kontakta info@ambulansforum.se


Utbildningsvägar för ambulanssjukvård - information till både erfarna och oerfarna


Ambulansforum har under de år som gått sedan forumet startades i början av februari 1997 fått stora mängder e-post med förfrågningar om utbildningsvägar inom den prehospitala akutsjukvården. Därför har vi försökt sammanställa en sida om detta. Förhoppningen är att förteckningen nedan ska vara heltäckande. Om Du ser att någon utbildningsinstans saknas eller har lagt ned sin ambulansutbildning - låt oss få veta detta! Med reservation för att webbadresserna kan ändras.


BAKGRUND:

Kompetensnivåer (SOSFS 2009:10) 6 kap. Ansvar för ambulansuppdrag Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens 1 § Vårdgivaren ska ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård under ett ambulansuppdrag. 2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 3 § Vårdgivaren ska även ansvara för att den hälso- och sjukvårdspersonal som ska framföra en ambulans har den kompetens som krävs för att på ett säkert sätt kunna utföra ett ambulansuppdrag. 4 § Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den utbildning som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård i eller utanför en ambulans med hjälp av den utrustning som avses i 4 kap. 12 §. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10

Det medicinska ansvaret OBSERVERA! Om hälso- och sjukvårdspersonal med olika utbildningar tjänstgör i en ambulans, ansvarar alltid den med högst medicinsk kompetens för de medicinska åtgärder som patientens tillstånd och den medicinska säkerheten kräver. Detta gäller även journalföringen.

Läkemedel Sedan den 2005-11-01 finns inte längre möjligheten att utfärda generella direktiv för icke legitimerad ambulanspersonal (ambulanssjukvårdare) - oxygen undantaget. Läkemedelsadministreringen kommer endast att utföras av legitmerad ambulanspersonal (sjuksköterska, läkare), som redan idag arbetar enligt föreskriften SOSFS 2000:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Vårdtekniska åtgärder För vårdtekniska åtgärder som t ex defibrillering, perifer venkatetersering, intubation, CPAP-behandling gäller föreskriften SOSFS 1997:14, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Dessa vårdtekniska åtgärder kan således även fortsättningsvis utföras av icke legitimerad ambulanspersonal - om giltig delegering har utfärdats av ambulansläkare.

Framtidsutsikter Idag är det inte lätt att få anställning som ambulanssjukvårdare. Allt fler landsting rekryterar i första hand sjuksköterskor, företrädesvis sjuksköterskor med specialistutbildning i prehospital akutsjukvård (ambulanssjuksköterskor). För att få arbeta i akutbil eller ambulanshelikopter krävs oftast specialistutbildning i anestesisjukvård (anestesisjuksköterska). Ett fåtal landsting har också läkare med specialistutbildning i anestesi (anestesiläkare) i ambulanshelikopter. Ett fåtal landsting har läkare med varierande kompetens i läkarbil.


UNDERSKÖTERSKOR Följande gymnasieskolor bedriver påbyggnadsutbildning till ambulanssjukvårdare (undersköterska med 40 v ambulansutbildning): Ingen, vad Ambulansforums redaktion känner till. Följande privata företag bedriver utbildning i form av ambulanssjukvårdsprogrammet Medlearn


SJUKSKÖTERSKOR Följande högskolor/universitet bedriver utbildning till "Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård" som omfattar 40 poäng:

Linnéuniversitetet

Karlstads universitet (distansutbildning)

Karolinska institutet (distansutbildning)

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Mittuniversitetet

Högskolan i Borås

Sophiahemmet (distansutbildning)

Umeå universitet

Uppsala universitet

Skyddad specialistbeckning Den formella och skyddade specialistbeckningen enligt § 9 i "Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område" SFS 1998:531 för en sjuksköterska som genomgått en specialistutbildning i ambulanssjukvård är "Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård". Med andra ord är titeln "ambulanssjuksköterska" inte skyddad, den talar bara om var sjuksköterskan är anställd - oavsett specialistutbildning eller ej. Ovan text är granskad och godkänd av Sylvia Myrsell, tidigare ansvarig för ambulansfrågor vid Socialstyrelsen.


LÄKARE: Ambulansforum känner inte till något universitet som i sin läkarutbildning har en kurs som har anknytning till prehospital akutsjukvård

Ursprungligen publicerad 2000/03/05

Uppdaterad 2012/09/16