<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Är Brittisk Katastroflednings-utbildning n ågot för Sverige?
- Referat av kursen Major Incident Medical Management and Support

(A/F) den 27 juni 2000
Runt om i Sverige har olika typer av utbildning för katastrofmedicinska insatser bedrivits. Genomg ående har s ådan utbildning h ållit hög kvalitet. Samtidigt har ledningsutbildning bedriven p å olika ställen delvis varit heterogen. Synpunkter p å detta och behovet av standardisering har nyligen (juni 2000) utvecklats av undertecknad i Svensk Katastrofmedicinsk Förenings tidning SKMF-Nytt.

I Sverige har under de senaste åren militärt anpassad ATLS-utbildning (BATLS = Battle field trauma life support) bedrivits med delvis brittiska instruktörer. Detta har lett till kännedom om kursen Major Incident Medical Management and Support (MIMMS). En s ådan kurs har just p å försök genomförts i Sverige p å Försvarets sjukv årdscentrum, och jag fick erbjudande att delta i denna.

Den kursen gav oss deltagare en riktig aha-upplevelse! Utomordentligt väl planerad och genomförd, men naturligtvis i nuvarande form byggd p å brittiska förh ållanden.

Storskalig ledning
För att vi skall kunna klara ledning vid storskaliga insatser p å ett godtagbart vis m åste vi ha system och metoder som till åter uppbyggnad av ledningsfunktionerna anpassat s åväl till den "omfattande trafikolyckan" som till den "jättelika kemikalieolyckan". För att detta skall vara möjligt har jag och m ånga andra länge hävdat att vi m åste kunna bygga p å ledningsorganisationerna efter behov för att f å tillräckligt omfattande kapacitet och ibland kompetens.

Detta kräver i sin tur mycket noga definierade roller, rapports-, besluts- och ordervägar. Ingen i organisationen f år tveka om egna och övrigas uppgifter och befogenheter! De nödvändiga funktionerna f år inte fallera p å grund av onödiga kapacitetsbegränsningar!

S å vitt jag känner till har vi hittills inte alltid varit tillräckligt tydliga i dessa avseenden. Även om v år utbildning och planläggning uppfyller höga krav s å är den ofta inte tillräckligt anpassad för storskaliga insatser med samordning mellan flera sjukv årdshuvudmän och med sjukv ård i andra länder. Detta är nödvändigt, speciellt vid stort antal skadade med likartade skador (brännskador, kemiska lungskador osv).

Fortsättning p å fin tradition
MIMMS är ett system med metoder och pedagogik som vi kursdeltagare anser har mycket goda förutsättningar att medge en framtida utveckling av allt det goda som redan finns i Sverige när det gäller katastrofmedicinsk planering, utbildning, utrustning osv. I s å fall m åste MIMMS naturligtvis bearbetas för svenska förh ållanden och utbildning av svenska instruktörer m åste troligen ske.

Kursen är uppbyggd kring ett omfattande pedagogiskt material i form av bilder/bildspel, en mycket lättillgänglig och lärorik manual - The Practical Approach. Och sist, men inte minst, i form av en Management Master - i vattent åligt utförande. En handbok med minnesuppfriskning och med checklistor för att undvika förbiseenden i stressade situationer.

Materialet fokuserar p å medicinsk ledning, organisation och förberedelser. Men även p å de övriga "räddningstjänstgrenarnas" arbetssätt och organisation. "Praktiska kunskaper" behandlar därtill samband och kommunikation samt centrala akutmedicinska principer och åtgärder. Dessa senare skulle kanske i stället fullt ut samordnas med kurser i ATLS/motsvarande.

Klicka för bättre upplösningKlarlägganden av sv åra begrepp
Under samlingsbegreppet "Medical support" behandlas t ex Triage (prioritering), behandlings- och transportprinciper.

Jag tvekar att ge konkreta exempel p å kursinneh ållet - för att inte skapa förutfattade meningar. Men lämnar här likväl ett exempel (figur) för att illustrera inneh ållets enkelhet och tydlighet. Triage är ett sv årt begrepp med mycket omfattande och sv åröversk ådlig bakgrund i litteraturen.

MIMMS innebär Triage p å tv å niv åer. En snabbmetod för t ex själva olycksplatsen eller grovsortering av ett stort antal skadade - "Triage Sieve" (sieve = s ålla) i figuren med föreslagen översättning "Initial Triage". MIMMS accepterar att ett s å kraftigt standardiserat och förenklat system kan innebära felaktiga bedömningar (det är ju möjligt att en person med en kniv i ryggen kan g å..) och fastställer klart att dessa i s å fall f år rättas till vid nästkommande (dynamiska) Triage.

I det fortsätta förloppet utförs Triage enligt principen "Triage sort" (sort = sortera). I MIMMS bygger detta p å en även i övrigt av m ånga accepterad princip Triage Revised Trauma Score (TRTS). Antal "poäng" enkelt matematiskt beräknade utifr ån Glasgow coma scale samt offrets blodtryck och andningsfrekvens utgör grunden.

Framtida möjligheter?
Skulle en svenskanpassad MIMMS kunna utgöra standard i Sverige? Tveklöst JA anser vi som gick försökskursen! En mycket värdefull fortsatt utveckling i s å fall p å v år fina tradition rörande katastrofmedicinsk utbildning och planläggning!

Och ännu bättre - för ytterligare möjligheter till samverkan - skulle motsvarande system kunna användas i alla de Nordiska länderna om intresse finns hos v åra Nordiska systrar och bröder. Det finns tecken p å att MIMMS kan komma att utgöra framtida NATO-standard. Och en ytterligare civil-militär samverkan kring dessa system skulle öka slagkraften i samhällets totala resurser. Och skulle underlätta samhällets utnyttjande av militära resurser vid sv åra p åfrestningar.

Dessutom skulle system som MIMMS för användning i v åra egna länder med fördel kunna kombineras med s ådan utbildning i insatser vid internationella katastrofer som Nordisk Katastrofmedicinsk Förening hoppas kunna genomföra i regi av Nordiska Hälsov årdshögskolan.

När vi kommer s å l ångt är ringen sluten i ett "Mänsklighetens Förbund", som vi alla kunde betrakta och delta i med stolthet.

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]