<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ny intensivv årdshelikopter i Uppsala

UPPSALA (A/F) den 23 oktober 2004
Intensivv årdshelikoptern spelar en viktig roll i traumav ården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS). Direkt fr ån olycksplatsen eller ett annat sjukhus flygs akut sjuka eller sv årt skadade patienter in till UAS. Nu har Akademiska f ått en ny helikopter, en franskbyggd Dauphin N 3 fr ån Eurocopter - den enda i sitt slag i Norden.


Helikoptern har en maxfart i lugnt väder p å cirka 285 kilometer i timmen, och räckvidden är imponerande: En tank räcker cirka 80 mil.

De flesta patienterna som flygs med intensivv årdshelikoptern har skallskador eller blödningar i hjärnan. Den näst största patientgruppen är olycksfall där m ånga organ i kroppen skadats. Patienter med m ånga och sv åra frakturer, särskilt i bäckenet och i kotpelaren har ökat de senaste åren. Kuvöstransporter av för tidigt födda barn sköts av ett tränat team best ående av barnläkare och barnsjuksköterska.

Alltid i beredskap
Helikoptern har beredskap dygnet runt. Med en räckvidd fr ån Ume å i norr till Göteborg i sydväst gör den cirka 600 flygningar per år. Socialstyrelsen har, utifr ån medicinska kvalitetskrav och helikopterns möjligheter att inom kort tid flyga till olika sjukhus i Sverige, givit helikopterorganisationen vid Akademiska sjukhuset status som riksspecialitet.

Intensivv ård hela vägen
Helikoptern lyfter senast tio minuter (natt 30 minuter) efter larm för att hämta patient fr ån n ågot akutsjukhus. Patienten flygs till Akademiska sjukhuset eller annat sjukhus som kan ge den v ård som behövs. Tack vare helikopterns unika utrustning och bemanning ges intensivv ård under hela resan.

Specialistkompetent personal
Specialistutbildad anestesi- och intensivv årdsläkare samt anestesi- eller intensivv årdssjuksköterska med flygmedicinsk utbildning följer med. De planerar och tar hand om hela transporten, fr ån den avdelning där patienten v årdas till mottagande sjukhus.

Resursperson
När det behövs kan specialistläkare med särskild kompetens, till exempel neurokirurg eller kärlkirurg, följa med och ta hand om patienten p å plats. Barnläkare och sjuksköterska specialiserade p å nyföddhetsv ård följer alltid med och sköter spädbarn i kuvös.

Akutpatienter p å hemmaplan
Cirka hälften av patienterna som flygs med helikoptern inom Uppsala län har skadats i trafiken eller i annan olyckshändelse. Fem till sju minuter efter larm är helikoptern p å väg till den skadade. Patienter med till exempel sv år astma eller andra livshotande tillst ånd kan redan i hemmet f å hjälp av en helikopterteamet.

Fotnot: Läs mer p å https://www.uas.se/templates/page____2205.aspx

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/10/23