<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Läkare i sk ånsk prehospital v ård

LUND (A/F) den 22 september 2004
I en rapport med titeln "Läkarstöd i den prehospitala v ården" föresl ås att det inrättas fyra läkarbilar i Region Sk åne fr ån och med 1 januari 2005, som ersätter nuvarande akutbilar/läkarbilar. Dessa skall bemannas av minst ST-läkare och undersköterska eller sjuksköterska fr ån akutsjukhusens akutmottagningar och leda till "en avsevärd kvalitetshöjning av prehospital akutsjukv ård".

Läkarbilarna stationeras vid respektive akutsjukhus akutmottagning. Utryckning sker p å specificerade prio 1-larm (hjärtstopp, stort trauma och medvetslöshet med p åverkad andning och cirkulation).

Den prehospitala verksamheten (telefonsupport, utryckningar m.m.) beräknas ta i anspr åk drygt en tredjedel av dygnet. Övrig tid arbetar personalen företrädesvis med arbetsuppgifter, kopplade till akutmottagningen, som de omedelbart kan lämna vid larm.

Kostnaden för det prehospitala läkarstödet beräknas till ca 40 miljoner kronor per år.

Läkarbilarna skall utgöra en resurs för akutambulanserna, som bemannas av specialistsjuksköterska och ambulanssjukv årdare. Arbetsgruppen föresl år följande kompetenskrav p å personalen.

Kompetenskrav läkare:
1. Certifiering KAMBER
2. Ledningsutbildning KAMBER
3. ATLS eller PHTLS-utbildning
4. A-HLR-utbildning
5. Minst 1 m ånads auskultation p å anestesiklinik
6. Europeisk läkarlegitimation
7. Minst 1-2 års ST-utbildning (se fotnot, reds. anm.)
8. Katastrofmedicinsk utbildning

Kompetenskrav förare:
1. Undersköterska eller legitimerad sjuksköterska
2. B-körkort
3. Körutbildning KAMBER
4. Delegering KAMBER
5. Katastrofmedicinsk utbildning

Förslaget till prehospitalt läkarstöd, kopplat till de fyra akutsjukhusen, är utarbetat av en arbetsgrupp best ående av verksamhetscheferna för akutkliniker/akutmottagningar i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö samt chefläkaren vid KAMBER-Sk åne.

Fotnot: ST-läkare är en legitimerad läkare som är under utbildning till specialistläkare. Utbildningen omfattar ca 5 år. Socialstyrelsens specialitetsförteckning omfattar f.n. 62 specialiteter, akutläkare ej inkluderad. Socialstyrelsen föresl år i den nyligen presenterade specialitetsöversynen att akutsjukv ård blir en tilläggsspecialitet.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/09/22