<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Bara tv å ambulanser p å Gotland

GOTLAND (GT/A/F) den 21 augusti 2004
Fr ån och med i höst ska, enligt ett förslag fr ån räddningschefen p å Gotland, ambulansen i Slite dras in och öns tv å kvarvarande ambulanser stationeras i Visby, vilket innebär att Hemse förlorar sin. Förslaget har lett till stora protester fr ån öns befolkning. Ă–ver 11 000 personer har skrivit p å mot en bantad ambulansorganisation, skriver Gotlands Tidningar.

Ambulanssjukv ården är en del av Räddningstjänsten Gotland. Organisatoriskt ligger ambulanssjukv ården som en separat enhet i räddningstjänsten. Det finns tre bemannade ambulanser; en i Visby, en i Hemse och en i Slite samt en helikopter mellan 8-17 veckans alla dagar.

Räddningstjänsten har i m ånga år g ått med årliga underskott p å tv å-tre miljoner kronor. När räddningschefen Jan Bejrum kommit med besparingsförslag s å har de politiskt valda oftast sagt nej, för det skapar s ådan oro runt om p å ön. I år har räddningstjänsten f ått extra pengar och ett absolut åläggande att h ålla budget. För att klara detta anser räddningschefen att en ambulans m åste tas bort. Det skulle ge en årlig besparing p å fyra miljoner kronor. I en budget p å cirka 50 miljoner kronor. P å ett möte i maj i kommunstyrelsen redogjorde Bejrum för besparingen och fick klartecken fr ån närvarande partier.

Sedan dess har öns befolkning uttryckt sin stora oro i p åg ående namninsamlingar. Totalt har över 11 000 personer skrivit p å mot en bantad ambulansorganisation (p å hela Gotland bor det drygt 57 500 personer).
- Men vi klarar v årt uppdrag även med tv å ambulanser, hävdar räddningschef Jan Bejrum, som inte backar fr ån sitt beslut. Han förklarade att man inom räddningstjänsten inte hittat n ågra andra sätt att spara p å. Det var enligt honom inget roligt beslut att ta. Det var ett sv årt beslut, men n ågra alternativ kunde man inte se. Att dra ner bemanningen p å brandsidan s åg han inte som möjligt. P å den s å kallade "röda sidan" har man redan en minimistyrka.

Jan Bejrum underströk att hans bedömning är att man kommer att kunna klara verksamheten med tv å ambulanser och ambulanshelikopter, även om det vid fler tillfällen än tidigare kommer att märkas att det saknas resurser.

Fr ågan har nu n ått hälso- och sjukv årdens tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, som kommer att följa förändringen inom ambulanssjukv ården p å Gotland. Sylvia Myrsell, handläggare för ambulansfr ågor p å Socialstyrelsen, säger till SR Gotland att fr ågan väcker funderingar kring patientsäkerheten. Hon undrar om kvaliteten i ambulansverksamheten p å Gotland kommer att vara tillräckligt bra efter neddragningen. Gotlands kommun har inte försett Socialstyrelsen med n ågra uppgifter om hur m ålen för ambulanssjukv ården ser ut, eller hur de uppfyllts.

P å Gotland befarar ambulanspersonalen att väntetiden med bara tv å ambulanser, kan bli mellan 30 minuter och 1,5 timme för mer än 35 procent av befolkningen, vilket är sämre än för norrlandslänen.

Den gotländska opinionens hopp st år nu till politikerna. Svaret kommer p å torsdag i nästa vecka d å kommunstyrelsen sammanträder. Efter det sammanträdet kommer ett avgörande besked.


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/08/21