<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Bakslag för Region Sk åne om ambulanser

KRISTIANSTAD (HD/A/F) den 19 juni 2004
Det är inte säkert att Region Sk åne kan överta ambulansverksamheten i nordväst och sydväst. En länsrättsdom har satt käppar i hjulet, skriver Helsingborgs Dagblad.

I en färsk dom ogiltigförklarar länsrätten regionstyrelsens beslut den 5 februari att avbryta den d å p åg ående ambulansupphandlingen. Därmed blir i praktiken även beslutet att regionen fr ån och kommande årsskifte ska bedriva ambulansverksamheten i nordvästra och sydvästra Sk ånes sjukv årdsdistrikt i egen regi ogiltigt.

Det är dessutom möjligt att ytterligare ett beslut g år samma öde till mötes. Nämligen det som regionstyrelsen nyligen fattade om att Falck Ambulans AB ska f å bedriva ambulansverksamheten i övriga tre sjukv årdsdistrikt. Det beslutet var resultatet av den nya upphandlingsomg ång som inleddes omedelbart efter att den förra, som omfattade samtliga fem sjukv årdsdistrikt, avbrutits.

Eftersom regionstyrelsens majoritet även i fortsättningen ville ha ett offentligt alternativ till privat entreprenörsdrift beslutade den i början av februari att avbryta den upphandling av nya avtal som p åbörjats n ågra m ånader tidigare. Det gillade inte ägarna till ett nystartat företag p å Ă–sterlen som lämnat anbud p å delar av ambulanssjukv ården i Region Sk åne. Därför överklagade företaget beslutet till länsrätten med hänvisning b åde till lagen om offentlig upphandling och till bestämmelser inom europeiska gemenskapen (EG/EU). Och nu ger länsrätten företaget rätt.

"Att avbryta en upphandling endast med anledning av att viss anbudsgivare (läs kommunerna) inte kan delta f år anses i sig innebära en diskriminering av övriga anbudsgivare vilket strider mot de gemenskapsrättsliga bestämmelserna ang ående offentlig upphandling", skriver den i sin dom och tillägger: "Det framg år inte annat än att övriga ingivna anbud är tillräckliga i antal och tillräckligt kvalificerade för att fullfölja upphandlingen."

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/06/19