<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ambulanssjukv ården Värmland förbättrar arbetsmiljön

VÄRMLAND (A/F) den 5 juni 2004
Efter en underrättelse av Arbetsmiljöverket har nu Länsverksamheten Ambulans, Landstinget i Värmland, börjat organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete, skriver Arbetsmiljöverket i Örebro.

Redan under 2002 genomförde Arbetsmiljöverket i Örebro distrikt inspektioner av Länsverksamheten Ambulans systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Flera allvarliga brister framkom vid besöken vid de olika ambulansstationerna, b åde vad gäller personalutrymmen och SAM.

Bristerna i SAM ledde till en underrättelse fr ån Arbetsmiljöverket. Kraven p å åtgärder är att chefer p å alla niv åer f år kunskap om de föreskrifter som gäller arbetsmiljön inom deras verksamhetsomr åde och hur dessa ska tillämpas för att förebygga ohälsa och olyckor. Vidare ska Länsverksamheten fördela uppgiften att förebygga ohälsa till chefer och andra medarbetare och se till att dessa har de resurser som krävs för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Rutiner för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs likas å.

I Länsverksamheten Ambulans svar till Arbetsmiljöverket framg år att chefer och skyddsombud nu har f ått en grundutbildning och att en uppföljning är planerad till hösten 2004. Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och delegering av arbetsmiljöansvaret ska vara klara i slutet av maj.
- Vi vill nu träffa de tv å länsverksamhetscheferna och länsövergripande skyddsombud för ambulansen för ett uppföljningsmöte i juni. Sedan kommer vi att bestämma oss för om vi kan avsluta ärendet eller ska g å vidare med ett föreläggande, säger arbetsmiljöinspektör Siv Brask.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/06/5