<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Förtydligande fr ån Socialstyrelsen ang ående adrenalininhalation

STOCKHOLM (A/F) den 21 maj 2004
Förtydligande fr ån Socialstyrelsen ang ående användning av injektionsvätska adrenalin inom ambulanssjukv ården

Socialstyrelsen har f ått fr ågan fr ån bland andra Peter Jonasson och Ambulansforum om ambulanssjukv årdare f år ge injektionsvätska adrenalin som inhalation till patienter inom ambulanssjukv ården. Det preliminära svaret var nej tills fr ågan utretts mer, bland annat genom kontakt med Läkemedelsverket.

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:17) om läkemedelshantering inom ambulanssjukv ården finns angivet vilka läkemedel ansvarig läkare f år till icke legitimerad personal ordinera genom generella direktiv och vilka som f år ordineras individuellt i varje enskilt fall.

Av 3 kap 9 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna r åd (SOSFS 2000:1) om läkemedelsbehandling i hälso- och sjukv ården framg år följande. Endast läkare f år ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven skall anges indikationerna och kontraindikationerna samt doseringen och antalet tillfällen som läkemedlet f år ges till en patient utan att en läkare kontaktas. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv f år ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Ordinationer enligt generella direktiv skall utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv skall finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Vidare framg år av 4 kap 1 § i SOSFS 2000:1 att läkemedel skall iordningställas av en sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare. En sjuksköterska, läkare eller tandläkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten.

Läkemedelsverket anser efter samr åd att ansvarig läkare inte kan l åta icke legitimerad personal inom ambulanssjukv ården ta ut, iordningställa och administrera inj. adrenalin för inhalation. Till legitimerad sjuksköterska finns inga hinder att ordinera inj. adrenalin för inhalation genom generella direktiv. Riktlinjerna ska vara tydliga vad gäller dosering och eventuell upprepad dos.

Socialstyrelsen vill komma med följande förtydligande:

1. Ansvarig läkare f år inte l åta icke legitimerad personal inom ambulanssjukv ården ta ut, iordningställa och administrera injektionslösning adrenalin för inhalation. Detta gäller b åde ordination genom generella direktiv och ordination i varje enskilt fall.

2. Ansvarig läkare f år till legitimerad sjuksköterska inom ambulanssjukv ården ordinera genom generella direktiv att ta ut, iordningställa och administrera injektionslösning adrenalin för inhalation. I behandlingsriktlinjerna skall tydligt framg å dosering och eventuell upprepad dos. Detta gäller även vid ordination i varje enskilt fall.

Handläggare i ärendet har varit utredare Sylvia Myrsell. Samr åd har skett med jurist P ål Resare.

Stockholm 2004-05-21

Sylvia Myrsell
Utredare

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/05/21