<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Kent Härstedt har fel om olagliga ambulanser

STOCKHOLM (A/F) den 27 januari 2004
Malmö stads ambulansverksamhet är olaglig. Det har konstaterats genom färsk dom av Regeringsrätten. Nu g år riksdagsledamot Kent Härstedt ut och skyller felaktigt p å att lokaliseringspricipen ­ att kommuner inte f år bedriva verksamhet utanför kommungränsen ­ skulle vara problemet.

- Kent Härstedts pressmeddelande visar att han är fullständigt okunnig om de rättsliga förutsättningarna för Regeringsrättens dom, säger Pär Cronhult, som fört m ålet i domstol och är chefsjurist vid Stiftelsen Den Nya Välfärden.

­- Kent Härstedt hävdar att den kritiserade domen är en konsekvens av den s å kallade lokaliseringsprincipen och att domen skulle hindra kommuner att över huvud taget bedriva ambulanssjukv ård.

­- Detta är emellertid helt fel. Lokaliseringsprincipen har över huvud taget aldrig varit förem ål för Regeringsrättens bedömning och kommunerna och landstingen kan mycket väl inom ramarna för s å kallade gemensamma nämnder samarbeta kring ambulanssjukv ården.

- Av Regeringsrättens dom framg år däremot att kommunerna över huvud taget inte f år erbjuda sig att avtalsvägen, inom s å kallade entreprenadslösningar, sälja ambulanssjukv ård till landstingen.

­- Härstedt har s åledes inte bara fel i detaljerna om domen, utan även fel i sak. N ågot s ådant allmänt hot som Härstedt försöker m åla upp föreligger s åledes inte. Som sk ånelandstinget har lagt upp det hela f år fortsatt kommunal ambulansdrift däremot inte komma i fr åga i Sk åne.

­- Det minsta man kan begära om en riksdagsman ger sig ut och kväljer dom är att han är inläst p å problematiken, tillägger Pär Cronhult.
""""""""""""""""""""""""".
Stiftelsen Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tankesmedja som arbetar med fr ågor som rör demokrati, välfärd och företagande. Den är partipolitiskt oberoende.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/01/27