<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Pressmeddelande fr ån Socialdemokraterna i Riksdagen:
Riksdagsledamot agerar för ambulanssjukv ården i Nordvästra Sk åne

HELSINGBORG (A/F) den 23 januari 2004
Det företag som Helsingborg och sju andra kommuner i Nordvästra Sk åne nyligen bildade för att sköta ambulanstransporter i kommunerna kan komma att stoppas fr ån att fortsätta sin verksamhet. Det kan bli utfallet av en dom i Regeringsrätten som hindrar företaget fr ån att delta i Region Sk ånes upphandling av tjänsterna. Kommunernas uteslutning innebär att upphandlingen i m ångt och mycket kommer att bli en affär för privata företag. Det p åpekar Kent Härstedt, (s) riksdagsledamot fr ån Helsingborg, i en fr åga till Socialministern.

- Jag har sv årt att se hur Regeringsrätten har resonerat i den här fr ågan, säger Kent Härstedt. Helsingborgs stad har skött ambulanstransporterna i hundra år, och gjort det bra. Nu ska man plötsligt sätta stopp för kommunens möjlighet att fortsätta med verksamheten. Det är inte rimligt.

Bakgrunden är den s.k. lokaliseringsprincipen som innebär att den verksamhet som en kommun bedriver ska ha en anknytning till kommunens egna geografiska omr åde eller till de egna medlemmarna. Eftersom avst ånden mellan de kommuner som bildat bolag tillsammans med Helsingborg är relativt sm å, innebär det att ambulanstransporter ibland kommer att g å över kommungränserna. Det ligger p å landstingets ansvar att ordna ambulanstransporter ­ n ågot man kan göra genom att lägga ut verksamheten p å entreprenad.

Men Regeringsrättens dom innebär i praktiken att enbart privata företag f år tillg ång till upphandlingen, eftersom ett eventuellt avtal kommer att täcka en yta som är större än enskilda kommuner.
- Det här innebär inte bara att en ambulansverksamhet som funnits sedan 1906 kan komma att g å i graven, det är heller inte h ållbart ur en konkurrenssynvinkel eftersom upphandlingen i praktiken bara kommer att bli öppen för privata företag, säger Kent Härstedt.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/01/23