<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

 Blev det bra med "Ambulanssjukv årdare"?

(A/F) den 15 januari -99
Det blir allt klarare hur personalstrukturen ser ut i framtidens ambulanssjukv ård. Remissvaren p å Socialstyrelsens nya författning har kommit in. Författningen kommer att fastställas inom kort.

Det är dags att g å vidare. Att granska vilka p åst åenden och rykten som var sanna - men även vilka som hade sv årt att h ålla sig till sanningen. Dags att konstruktivt utveckla och anpassa. Att skapa samarbetsformer och utveckla team. Att hitta formerna för "det tydliga och ansvarstagande ledarskapet".

Framtidens yrkesroll för "ambulanssjukv årdare" kommer att vara annorlunda än i dag. Ambulansforum och numera tidningen Nordisk Prehospital AkutMedicin har i flera sammanhang belyst aspekter p å den framtida rollutvecklingen. Och p å hur rollen och uppgifterna skall ge underlag för yrkesidentitet och yrkesstolthet. Det är viktigt att energi och resurser satsas även p å att stötta "gamla" ambulanssjukv årdare.

I detta sammanhang finns det anledning att granska den framtida yrkesbenämningen. Vi har bakom oss flera års ibland mycket kraftiga ansträngningar för att f å benämningen "ambulanssjukv årdare" accepterad. Men hur kom det förslaget upp? Syftet var ursprungligen att stärka yrkesrollen och tydliggöra att nu utfördes sjukv ård i ambulanserna - men var det en för framtiden bra yrkesbenämning?

"Sjukv årdare" är ett etablerat begrepp inom sjukv ården. Oftast betyder det ungefär vaktmästare eller transportör. Det är i varje fall personal med ytterst begränsad sjukv årdsutbildning. I bästa fall elementär ABC-sjukv ård.

Missförst å mig nu inte! Jag vill klart deklarera att "sjukv årdarna" utför mycket väsentliga uppgifter i sjukv ården. Inte minst vid hög belastning märker vi lätt hur stor betydelse deras insatser har för att systemet skall fungera.

Men är det i den gruppen vi vill att annan sjukv årdspersonal och till viss del även allmänheten skall identifiera ambulanspersonalen? Vi kanske har tänkt fel när det gäller hur vi skall f å andra personalgrupper att först å vad ambulanssjukv årdare har för arbetsuppgifter och ansvarsomr åde.

Framtidens "ambulanssjukv årdare" skall naturligtvis ha gedigen utbildning i sjukv ård med tonvikt p å akutsjukv ård. Men ocks å i kommunikation, fordonsteknik, medicinsk-teknisk utrustning, omv årdnad, psykologi och etik m m.

Uppenbart är att rollen avsevärt mer kommer att fokusera p å teknik jämfört med dagens inriktning. I engelskspr åkliga omr åden finns yrkesbenämningen Emergency Medical Technician - EMT.

Vi skall väl v årda v årt svenska spr åk och det vore kanske fel att importera en engelsk/amerikansk term rakt över? Men vad sägs om Ambulanstekniker? Eller, kr ångligare men bättre beskrivande, Ambulansmedicinsk tekniker.

Kanske räcker det att korta ned till benämningen Ambulansv årdare?

Eller skall vi använda begreppet Ambulansundersköterska? Som logiskt hör ihop med Ambulanssjuksköterska.

Men även om framtidens "ambulanssjukv årdare" skall vara undersköterska s å blir arbetsuppgifterna p åtagligt avvikande fr ån vad andra undersköterskor gör, och detta bör vi tydliggöra p å bästa möjliga vis - av omtanke om de ambulanssjukv årdare som av olika skäl inte skall "läsa vidare" och av omtanke om de som i framtiden skall nyanställas .

Ă„ndra eller inte ändra benämningen - det är fr ågan. Säkerligen har Ambulansforums och PAM:s läsare m ånga bra åsikter och förslag - vi tar gärna emot dem!

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]