<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Efter regn kommer solsken

(A/F) den 24 oktober -99
Hösten är en årstid med oväder. Ibland storm. Snabba vindkantringar. Mörkt och dystert. Kallt och ruggigt. Det var bättre förr, bara för n ågra veckor sedan. Det kommer att bli bättre igen.

Ambulanssjukv ården synes ha ryckts med i stormvindarna, och jag undrar om vi har f ått tyfoner p å v åra breddgrader? B åde individer och idéer tycks flyga iväg över de bortbl åsta hustaken.

Kanske är det s å i förändringstider? Men samtidigt ser vi hur sv årt m ånga beslutsfattare har att hitta den nya vägen. Och att analysera och dra rätt slutsatser av vad som p åg år.

Eller v ågar de inte omsätta sina slutsatser i handling? Hur som helst är sjukdomen rätt utbredd. Förv ånande m ånga framför endast de bekväma åsikterna. Redan p å 1700-talet framförde en författare "Vi föds som original, men vi dör som kopior". Snart är vi inne i 2000-talet. Har vi mognat under dessa 300 år? Eller blir vi fortfarande bleka kopior med åren?

Men det finns ocks å m ånga, som drar korrekta slutsatser och omsätter dessa i praktisk handling. Men de hörs inte lika ofta i debatten. De tycks verka lokalt och i det tysta. Därför kan andra i lugn och ro, s å länge det varar, flyta med strömmen. Uppvaknandet lär bli pinsamt när dessa upptäcker att utvecklarna som bemödade sig om att springa kom fram snabbare. Även om de tog sig tid att stötta sina lagkamrater.

Vad är det för "väder" under de g ångna m ånaderna detta handlar om?

SoS har fastställt författningen, som leder till ändrade kompetenskrav i framtiden. Till följd av "p åtryckningar" har överg ångstiden förlängts ett år. Detta motverkar tydligheten och är fr ån den synvinkeln inte bra ledarskap. Det är sv årt att motivera s å l ång överg ångstid om Tillsynsmyndigheten nu uppenbart vill visa p å behovet av utökad kompetens.

Ambulanser har brunnit och en förvirrad debatt om bromsar, fälgar och körskicklighet i en delvis osaklig blandning har genomförts.

Beslutsfattare har efterlyst kvalitet, men tycks ha d ålig insikt om kvalitetsbegrepp och kvalitetskoncept. Ambulansupphandlingen i Sk åne, vilken avses slutföras inom kort, har lett till rättsliga efterspel. Sambandet mellan upphandlingsunderlag och upphandlingens genomförande var tydligen oklart. Om beslut verkligen kommer i denna veckan har de utsedda entreprenörerna inte mer än tv å m ånader p å sig att anpassa sina organisationer till de krav som framförts i upphandlingen. Kvalitet?

Kommunernas rätt eller hinder att lägga anbud p å verksamhet utanför kommungränsen har f ått ett antal centrala organisationer och högre jurister att uttrycka sig mycket fränt. Fortsättning följer i högre rättslig instans!

Kursplatser p å de nödvändiga specialistutbildningskurserna för sjuksköterskor st år tomma för att huvudmannen har svävat p å m ålet rörande ekonomisk ersättning under utbildningstiden. Framsynt?

Förvirring r åder ang ående möjligheter eller ej att n å den kompetens som krävs i framtiden p å andra vägar än p å den hittills reguljära utbildningen. Tunga individer i ambulansledning uttrycker sig kryptiskt om hur sjuksköterskorna i framtiden skall kunna vidmakth ålla och utveckla sin kompetens. En del kommer i gungning för att de visat civilkurage och försökt agera mot den "allmänna opinionen". Andra individer kommer i gungning för att de försökt segla i medvind och blivit upphunna av stormen.

Oväder? Ja! Och fläckvis halka. Men efter regn kommer solsken. Även i ambulansvärlden.

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]