<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Betyder nya bromsklossar bristande förm åga?

(A/F) den 13 augusti -99
återigen diskuteras ambulanssjukv ården i medierna. Tyvärr med negativa undertoner.

Vi har just tagit oss igenom en för m ånga ytterst smärtsam debatt om ambulanssjukv årdares medicinska kompetens och framtida kompetenskrav.

Nu framför ambulansledningen i Östergötland att ambulanssjukv årdare inte kan köra bil heller. Det är ett kränkande och orättvist p åhopp. Det stora flertalet ambulanssjukv årdare är mycket skickliga fordonsförare. S ådana yttranden är n ågot vi minst av allt behövde höra just nu, när självförtroendet änd å krympt för s å m ånga.

Bakgrunden är att det förekommit bromsproblem p å n ågra Chevrolet-ambulanser. Dessa problem har förmodats bero p å att de tungt lastade bilarna körts för h årt och till r åga p å eländet skulle det varma svenska sommarvädret i år ha bidragit till att bromsarna blivit överhettade.

I det svenska systemet m åste vi d å hitta syndabockar. Ambulanssjukv årdarna kan inte köra bil!

Jag vill p åst å att detta är att se problemen fr ån ankdammsperspektiv. Ja, vi har haft en varm och skön sommar. Men det rullar faktiskt Chevrolet-fordon, dessbättre med fungerande bromsar, i länder, som varje år har betydligt varmare klimat än det svenska.

Det rullar tunga Chevrolet-ambulanser i m ånga av världens storstäder där ambulanssjukv årdarna kör minst lika "h årt" som i Sverige. Men s å vitt jag har först ått levereras dessa fordon med bättre dimensionerade bromsar än vad flertalet svenska beställare krävt.

Att det föreligger bromsproblem p å denna typ av ambulanser torde inte vara n ågon nyhet. P å m ånga ställen i landet har sedan m ånga år noterats att de "slukar" bromsbelägg och att de även kräver onormalt täta byten av bromsskivor. Detta m åste vara väl bekant för fordonsansvariga runt om i landet.

Medveten om detta borde man kanske i första hand självkritiskt kontrollera hur man formulerade kravspecifikationen rörande bromsar vid beställningen av dessa tunga fordon.

Om kraven specificerats med adekvat hänsynstagande till fordonsvikt och andra p åfrestningar p å utryckningsfordon kan det vara rätt att kritisera Generalagenten, fordonsleverantören och/eller förarna. Men definitivt inte annars.

Visst är det positivt med förarutbildning och kanske till och med krav p å högre körkortsbehörighet för att framföra dessa tunga fordon och speciellt vid utryckningskörning, men att "yrkeschaufförer" via massmedier upplyses om att de är d åliga p å att köra bil förbättrar vare sig moralen eller mottagligheten för kommande förarutbildning.

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]