<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Kommunals forskningsprojekt i fara
- ryktesspridning och felaktigheter florerar

(A/F) den 26 januari -99
För närvarande cirkulerar en stor mängd rykten i b åde muntlig och skriftlig form i Ambulanssverige. Det rör sig om den föreslagna "nya utbildningen" till Paramedics. Förslaget i denna form uppges vara initierat av Kommunalarbetarförbundet.

Speciellt tycks ryktena handla om det forskningsprojekt under ledning av Professor Britt Johansson, som m ånga hoppas skall utgöra grunden för införandet av denna utbildning, som skulle leda till legitimation.

Projektgruppen ambulanssjukv ård har redan framfört vad som framkommit under förstudien i form av fyra bestämda p åst åenden.

AF uppfattar att dessa p åst åenden formulerats s å att läsaren tolkar dem som att Britt Johanssons forskning vetenskapligt visat att p åst åendena stämmer.

Vi har därför kontaktat professor Johansson, som mycket klart meddelar att data är insamlade för förstudien, men att n ågra resultat inte sammanställts. Därför är förstudiens resultat inte möjliga att lägga fram i dag. Tidsplanen stämmer inte heller " förstudiens resultat beräknas föreligga först under v åren 99.

De framförda p åst åendena kommer inte fr ån henne och hon har allts å inga som helst vetenskapliga besvis för dem utan de f år ses helt som Projektgruppens egna p åst åenden.

Den avsedda metodiken i planerad studie är uppenbarligen ocks å kraftigt avvikande fr ån vad som framförts offentligt. Därigenom kan studien förväntas ge en betydligt bredare och säkrare belysning av omr ådet än vad vi tidigare befarat utifr ån den information som cirkulerar.

Ambulansforum finner det angeläget att detta klarläggs, s å att inte forskaren och den planerade forskningen p å förhand misskrediteras av felaktiga rykten och ogrundade p åst åenden. Detta forskningsprojekt är alldeles för viktigt för att g å ett s ådant öde till mötes enligt AF:s uppfattning.

I Projektgruppens presentation p åst år man även att man började med att "leta efter om n ågon forskning gjorts ..... krav p å sjuksköterskeutbildning. Svaret blev nej".

Vi vill därför även gärna p åminna v åra läsare om de sammanställningar av vetenskapliga artiklar, som finns tillgängliga i Ambulansforum. Och inte minst om Björn Suseruds avhandling. Vi tvingas konstatera att Projektgruppens p åst ående inte är rättvisande.

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]