<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Svensk ambulanssjukv ård ser möjligheter i stället för problem!

(A/F) den 22 december 2000
Inom n ågra veckor fyller Ambulansforum fyra år. Vi kommer d å att ha haft en kvarts miljon besökstillfällen. En imponerande siffra, som Du och alla andra av AF"™s besökare har bidragit till!

Inte ens initiativtagaren Ā­ v år dynamiske och expansive webmaster Ā­ Kenneth Karlsson, kunde ana - d å för fyra år sedan - att behovet var s å stort och att framg ången skulle bli s å betydande.

Det är fantastiskt stimulerande och roligt att f å vara med om denna utveckling. Tekniken i Internet ja, men ännu viktigare är engagemanget, viljan och ambitionerna hos Er alla Ā­ personalen i svensk ambulanssjukv ård.

Jo d å, ibland har Ni varit en liten aning h årdhänta mot oss i redaktionen Ā­ men ingen skada skedd. Hittills har vi t ålt det, och det är viktigt för utvecklingen och debatten att alla, inom rimliga gränser, fritt kan framföra sina åsikter.

Varför visade sig Ambulansforum vara s å viktigt? Varför var det s å m ånga, som ville debattera och testa argument? För mig framst år huvudorsakerna klart:

  • Ambulanssjukv årdens personal är alldeles osedvanligt engagerad i sitt arbete. Arbete och hobby, fritid och familjeliv tycks ofta flyta samman. Och när man är s å djupt engagerad är det naturligt att ge och ta. åsikter, argument, erfarenhet och kunskap.

  • Ambulanssjukv ården har ju dessutom utsatts för alldeles v åldsamt förändrade krav p å bara n ågra f å år. D å är det ocks å naturligt att behovet av debatt blir stort. Argument för och mot. Men ocks å försvar av det som var tidigare. Kraven p å förändringar skulle kunna tolkas som kritik av det "¯gamla"¯. I s å fall skulle detta vara djupt orättvist och det finns all anledning att även försvara och att förklara vilket viktigt och värdefullt arv den framtida ambulanssjukv ården har med sig i bagaget.

Var det därför AF blev s å viktigt? Debattbehovet var s å stort att det räckte inte att debattera vid kaffebordet p å stationen eller i personalrummet p å sjukhuset?

Den moderna människan behöver nätverk! Sekundsnabba medier för information Ā­ b åde till en mottagare och fr ån en sändare. Samtidigt behövs säkert konventionella medier för information utan de stora kraven p å snabbhet. M ånga har nog upplevt att Ambulansforum och SRAG med tidningen TM/Räddningsmedicin konkurrerar. Det är inte önskvärt att vi gör det enligt v år (AF"™s redaktion) uppfattning. FLISA/SKMF-konferensen gav oss stora möjligheter att i stället erbjuda samarbete med TM/Räddningsmedicin. Vi är alldeles övertygade att b åda parter, och framför allt läsekretsen, skulle vinna p å det! Ć„ven v årt samarbete med FLISA/SKMF-arrangörerna inför och under konferensen bidrar till att skapa nätverk, som är klart positiva för alla intressenter i "¯branschen"¯. Undantaget skulle möjligen vara de, som av n ågon anledning anser sig vilja försvara personliga revir.

Utvecklingen är fantastisk och vi upplever väldigt starkt att fr ågor om kompetens och behörighet, som var v åldsamt kontroversiella för bara ett par år sedan i dag har blivit närmast självklara. Svensk ambulanssjukv ård ser möjligheterna i stället för problemen. Och det synsättet är värt ett mycket högt betyg!

Men tyvärr ger vi ett l ågt betyg till "¯den nya laglösheten"¯ i ambulanssjukv ården. Maktfullkomlighet och likgiltighet inför lagen. Eller är det bristande kompetens och oförm åga att först å vilka regler som gäller? Skamligt nog är det i Ambulansforums hemtrakter Sk åne, som ambulanssjukv årdens ledningar i snabb takt förlorat tv å rätteg ångar och fortfarande är invecklad i fler juridiska processer. Och där det inte hittills synts n ågon vilja, eller förm åga, att rätta sig efter fastställd dom. S ådant är inte bra. Vare sig för berörda tjänstemän eller för politiker och tyvärr inte för ambulanssjukv ården heller. Vi lär f å anledning att återkomma till detta när det blivit helt klart om berörd Region och Kommun avser att över huvud taget visa att man först år vad som förväntas när man blivit dömd i en rätteg ång.

Vad vill Du ha ut av framtidens Ambulansforum och hur skall PAM/AF spegla ambulanssjukv årdens utveckling? Vi tror att redaktionen behöver breddas. För att garantera att s å m ånga grupper som möjligt kommer till tals. Vilka skall tillkomma? Debatten är otroligt viktig. Och möjligheten att även debattera med andra än "¯vardagskompisarna"¯. Men redaktionens dröm är att även kunna bygga ut med utbildningssystem. Datorbaserade interaktiva utbildningssystem. Som dessutom ger utrymmer för "¯svensk standard"¯ p å inneh åll, kunskapskrav och rutiner i svensk ambulanssjukv ård. Vad vill Du mer ha? Och har Du n ågra goda idĆ©er om finansiering? Skriv och berätta!

Karl-Axel Wallman-C:son
Chefredaktör
Nordisk Prehospital AkutMedicin (PAM)


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]